רשת בתי הוראה

בראשות הגאון הגדול רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א

חצי יובל שנים פועלים למעלה מעשרים בתי הוראה ברשות הגרש"צ שליט"א אשר היתיסדו בשליחות רבת שנים ע"י רשכבה"ג מרן החזון איש זצ"ל דרך מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל ועד גדול תלמידו הגאון הגדול הגרש"צ שליט"א רב העיר בני ברק, רשת בתי הוראה התייסדו במסירות נפש של ממש ע"י קהילות הקודש הפזורים ברחבי הארץ למען הנגשת ההלכה המסורה מדור דור, לרשת בתי הוראה נודעת חיבה יתרה ע"י מרן שר התורה רבי חים קניבסקי שליט"א אשר מעודד ללא הרף על פתיחת סניפים נוספים ואף מטריח עצמו להשתתף בכל מעמד פתיחה של הסניפים הפזורים ברחבי הארץ, כעת הוחלט ע"י גדולי תלמידיו לקבץ ולאחד את כלל בתי הוראה לרשת אחת בכדי להנגיש לציבור די בכל אתר בתי הוראה מסודרים ופעילם,

להנהלת הרשת הוכתרו ר' ישעיה ווילהעלם ור' ישראל מאיר זביחי.